Đội ngũ chuyên gia

BS: Trần Thu Thuỷ

BS: Nguyễn Đức Huy

BS: Hoàng Thu Thảo

BS: Đỗ Huy Hoàng